a3boot.com.ua

1С:Управління торговим підприємством для України

"1С:Управління торговим підприємством для України" — універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, що забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Функціональні можливості

 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою прикладного рішення можна автоматизувати кілька організацій, при цьому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час є можливість обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі. Це дозволяє використовувати єдиний інформаційний простір для всієї групи компаній.

Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку — оперативного управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця). Управлінський облік по підприємству може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується роздільно.

Управління торговельною діяльністю

Управління продажами

Прикладне рішення "1С:Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів зі складу і під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію та їх передача на реалізацію комісіонеру тощо.

Планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному виразі, серед іншого і на підставі даних про продажі за попередні періоди, поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення;
 • відпускних цін, серед іншого і на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групах підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, видах діяльності тощо). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з деталізацією в часі від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних і зберігати при цьому інформацію про показники, що встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятих на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення).

Аналогічно обробляються внутрішні замовлення від підрозділів на переміщення на окремий склад або для використання в підрозділі (списання на витрати підрозділу).

Всі етапи проходження замовлення і його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами та постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про наявність резерву під заказ на складах, про розподіл замовлень по постачальниках.

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого зі складів: оптового, роздрібного або неавтоматизованої роздрібної точки. Облік товарів в неавтоматизованих роздрібних точках може вестися з усією аналітикою по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад, реєстратори розрахункових операцій (РРО), сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги.

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (роздрібних точках), контролювати правильність надходження виторгу від магазинів.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін по документам приходу;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, що надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, зокрема приймання на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостачання товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками (CRM)

Торговельні підприємства потребують системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різноманітну інформацію про клієнтів, відслідковувати всі стадії відносин з ними, аналізувати прибутковість в цілому і по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їхніх співробітниках, а також історії взаємодії з ними;
 • реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів та матеріалів;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;проводити інтегрований ABC та XYZ-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC та XYZ-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи залежно від частки клієнта у витогу або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Складський облік

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на будь-якій кількості складів;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, зворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік у розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація про стан складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією, наприклад до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю, можливість розрахунку потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити товар, що погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрати за період і коефіцієнт оборотності.

Облік виробництва

Для автоматизації обліку виробництва реалізований набір форм введення інформації і засобів автоматичного заповнення для мінімізації витрат часу користувача при відображенні подій діяльності. Наприклад, у системі передбачено зберігання виробничих специфікацій номенклатури. При випуску продукції список матеріалів / напівфабрикатів до списання може бути автоматично заповнений з актуальної основної специфікації для продукції, що випускається.

У конфігурації автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Є можливість вести відокремлений облік виробництва продукції під кожне замовлення покупця. У цьому випадку система дозволяє визначити прибутковість угоди в по кожному замовленню окремо. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виторг, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Для аналізу виробничої діяльності передбачено 2 набору звітів: для аналізу виробничих показників з точки зору управлінського обліку і з точки зору регламентованого обліку.

Управління грошовими потоками підприємства

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова чи казначейська служба має інструменти для складання плану руху грошових коштів та виконання план-фактного аналізу. Джерелом даних для автоматичного заповнення плану руху грошових коштів служать:

 • суми фактичних надходжень і платежів ДС;
 • плани руху грошових коштів (за іншими сценаріями, за інший період та ін.);
 • фактичні обсяги продажів і закупівель;
 • плани продажів і закупівель;
 • суми дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • неоплачені замовлення покупців і замовлення постачальникам;
 • заборгованість по заробітній платі.

У прикладному рішенні передбачено інструменти складання платіжного календаря для своєчасного виявлення і виключення касових розривів.

Відділи можуть формувати заявки на витрачання грошових коштів на підставі сформованих замовлень постачальникам, що дозволяє забезпечити наскрізний аналіз планованих оплат.

Фінансовий відділ може планувати забезпечення затверджених заявок на витрачання грошових коштів як шляхом резервування наявних коштів на розрахункових рахунках, так і за рахунок очікуваних вхідних платежів. Платіжні доручення і касові ордери можуть вводитися на підставі заявок на витрачання коштів, що підвищує платіжну дисципліну на підприємстві.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема вирішує задачі, що пред'являються до обліку взаєморозрахунків з клієнтами. Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості для різних контрагентів
  • за довгостроковими договорами;
  • за окремими рахунками (замовленнями);
  • за розрахунковими документами (накладними, документами оплати);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами

Підсистема "Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами" дозволяє автоматизувати операції по роботі з підзвітними особами: видача грошових коштів, оформлення авансових звітів.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні й ті ж співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

Для підприємств, де кадрова служба відділена від розраховувачів заробітної плати, особливо затребувана буде панель функцій, яка містить окремі сторінки для кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

З метою спрощення роботи з підсистемами кадрового облік і розрахунку заробітної плати реалізовано максимальне використання даних кадрового обліку при розрахунку заробітної плати.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація.

Реєструється і просування працівника на підприємстві: приймання на роботу, службові переміщення, відпустки, звільнення. Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладання договору цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Облік стажу роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу. Всі документи, що виконують будь-які розрахунки в залежності від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому в організацію. Крім того, реалізовано розрахунок пільгових видів стажу та облік стажу до приймання на роботу в організацію.

Для аналізу кадрового складу підприємства за інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та інші.

"1С:Управління торговим підприємством для України" підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується аналітична звітність.

У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включно з заповненням уніфікованих друкованих форм: трудовий договір, приймання на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, табелів обліку використання робочого часу (форма П-5), накази про надання відпустки працівникам (форма П- 3), звільнення з організації (форма П-4).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 "Особова картка".

Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Розрахунок заробітної плати

Реалізована наступна функціональність для розрахунку заробітної плати і розрахунку податків і зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

 • облік використання робочого часу та друк табелів;
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, за почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплати за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ), інші нарахування і утримання з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші);
 • відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку та відображення витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат підприємства.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення і розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

Автоматизовано процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "1С:Управління торговим підприємством для України" містить у складі звітності основні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють одержати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утриманнях тощо.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм, наприклад, звіти для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період можна формувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, а й оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівникам.

Є можливість аналізу стану взаєморозрахунків з працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунка обліку заборгованості, тощо.

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

"1С:Управління торговим підприємством для України" забезпечує обчислення регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звіт "Звід відрахувань у фонди" містить докладну інформацію по розрахованих відрахуваннях, ставками і базам, за якими вони були розраховані.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Перелік регламентованих звітів в "1С: Управління торговим підприємством для України" збігається зі списком в "1С:Бухгалтеріядля України". 

Бухгалтерський і податковий облік

"1С:Управління торговим підприємством для України" містить в собі функціональність конфігурації "1С:Бухгалтеріядля України"  і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства з ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства. Управлінський і регламентований облік ведеться паралельно. При введенні первинних документів в системі, користувач вказує окремо готовність документа до відбиття в оперативному управлінському обліку і в регламентованому обліку. На малюнку показані поля для управління відображенням операції в бухгалтерському і управлінському обліку.

При знятті ознаки відображення в бухгалтерському обліку, в табличних частинах приховуються "бухгалтерські колонки". Це спрощує інтерфейс для користувачів – не бухгалтерів. Після включення ознаки відображення в бухгалтерському обліку, система пропонує заповнити рахунки бухгалтерського обліку автоматично, відповідно до налаштувань облікової політики, що обрані бухгалтером. Таким чином, досягається істотна економія часу бухгалтера: залишається тільки перевірити правильність заповнення документа і внести уточнення в разі проведення специфічної операції.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства в Конфігурації "1С:Управління торговим підприємством для України" містить потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • Лінійні, ієрархічні та крос-звіти;
 • Підтримка групування;
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно обирати (набудовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою завдань, що вирішуються. Такі індивідуальні налаштування (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівникові

Рапорт — механізм регулярного формування та доведення до керівництва інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати "1С:Підприємство".

Налаштований один раз, механізм "Рапорт керівникові" далі може відповідно до заданого регламенту — наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня — автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді.

У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, дебіторською та кредиторською заборгованістю, рухом грошових коштів у розрізі статей тощо. Перелік показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне відображення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

Монітор ефективності

Монітор забезпечує оперативну оцінку чільних показників діяльності (англ. Key Performance Indicators, KPI) виконавчим керівництвом компанії.

Звіт дозволяє:

 • охопити весь бізнес "єдиним поглядом";
 • своєчасно виявити відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • уточнити надану інформацію, формуючи звіти-розшифровки;
 • використовувати комплект показників ефективності, що постачається в складі демонстраційної бази;
 • швидко розробляти нові показники ефективності;
 • налаштувати декілька варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Структура оборотних коштів

Звіт дозволяє фінансовому директору проаналізувати динаміку зміни основних статей оборотних коштів.

Сервісні можливості

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

У конфігурацію вбудовано засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу із клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Поштовий клієнт має звичний інтерфейс і зручний в роботі. Серед можливостей по роботі з поштою:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання;
 • ведення історії переписки по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів.

Побудова територіально розподілених систем

В "1С:Підприємство 8" реалізовано механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними у багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає змогу будувати на основі конфігурації "1С:Управління торговим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інші сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об'єктах, конфігурації (документах, довідниках тощо). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
 • Завантаження курсів валют з Інтернету;
 • Підготовка і відправка листів у відділ технічної підтримки;
 • Автоматична перевірка і встановлення оновлень "1С:Управління торговим підприємством для України" через Інтернет.

 

1С:Управління виробничим підприємством для України

"1С:Управління виробничим підприємством для України" - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства).

 "1С:Управління виробничим підприємством для України" в даний час є найбільш поширеною в Україні системою ERP-класу. За 10 років прикладне рішення встановлено більш ніж в півтора тисячах підприємств. В найбільших впровадженнях в Україні автоматизовано до 1000 робочих місць. При автоматизації малих і середніх виробничих підприємств зазвичай автоматизується 10-20 робочих місць.

Забезпечення ефективності управління

 Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії. "1С:Управління виробничим підприємством для України" дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства у досягненні поставлених цілей. Основна увага приділяється ключовим бізнес-процесам, автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат:

 • моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, у тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський та податковий облік;
 • облік по МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), у тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами і ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами та постачальниками (CRM, SRM);
 • управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) та розрахунок заробітної плати.

"1С:Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою й іншою операційною діяльністю - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (КРІ)

Спеціалізований інструмент "Монітор ефективності" дозволяє:

 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити весь бізнес одним поглядом";
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій (drill down).

 "Монітор ефективності" включає комплект попередньо налаштованих показників ефективності, який може бути доповнений у відповідності з потребами і завданнями конкретного підприємства або керівника. Можливе налаштування різних варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Веб-клієнт "1С:Підприємства 8" дозволяє використовувати "Монітор ефективності" не тільки в офісі, а й у відрядженні і навіть на відпочинку - керівник може безперервно тримати руку на пульсі бізнесу.

 "1С:Управління виробничим підприємством для України" забезпечує єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства ("погляд у минуле") та аналізу ефективності прийнятих рішень на підставі запланованих даних ("оцінка майбутнього"). Показники, що описують структуру коштів та джерел фінансування підприємства, його операційну діяльність, відображаються у звітах:

 • Звіт про прибутки і збитки;
 • Аналіз оборотності активів і пасивів;
 • Аналіз дохідності та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.

Управління фінансами

 Для управління фінансовими ресурсами компанії складається сукупність узгоджених між собою фінансових планів:

 • бюджет руху грошових коштів (БРГК);
 • бюджет доходів і витрат (БДВ);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.

"1С:Управління виробничим підприємством для України" підтримує регулярні процедури фінансового управління:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів;
 • аналіз та оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.

Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії. Створюються умови для внутрішнього контролю та аудиту, формується прозоре фінансове середовище. Можлива інтеграція "1С:Управління виробничим підприємством для України" з рішенням "1С:Консолідація" для побудови комплексної системи фінансового управління холдингів і промислових груп.

Управління грошовими коштами 

 Управління грошовими коштами підприємства включає:

 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів;
 • облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах.

Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план - платіжний календар. При складанні автоматично перевіряється його здійснимість - достатність запасів грошових коштів у місцях їх зберігання (на банківських рахунках і в касах підприємства).

В системі реалізовані:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат;
 • резервування грошових коштів під майбутні платежі;
 • розміщення потреби в грошових коштах в очікуваних надходженнях;
 • контроль над здійснюваними платежами;
 • формування необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами "клієнт-банк";
 • можливість рознесення суми платіжного документа по декількох договорах або угодах.

Взаєморазрахунки з контрагентами

 В рамках управління взаєморозрахунками виконуються:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за угодами, по замовленнях, по окремих господарських операціях);
 • робота з комісіонерами і комітентами;
 • розрахунки в будь-яких валютах;
 • контроль дебіторської заборгованості по сумі і числу днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни по прогнозованій і фактичній заборгованості:
 • прогнозована заборгованість виникає при відображенні в системі подій, що реалізують управлінські рішення (замовлення на постачання або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів тощо);
 • фактична заборгованість пов'язана з операціями взаєморозрахунків і моментами переходу прав власності.

Облік за національними та міжнародними стандартами

Бухгалтерський облік

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення:

 • операцій по банку і касі;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку матеріалів, товарів, продукції;
 • обліку витрат і розрахунок собівартості;
 • валютних операцій;
 • розрахунків з організаціями;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків з персоналом по оплаті праці;
 • розрахунків з бюджетом.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі, що дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою. Регламентований облік ведеться окремо для кожної організації, що входить в підприємство, на підставі єдиного національного Плану рахунків.

Форми первинних документів, бухгалтерська і податкова звітність вчасно оновлюються, оперативно відображаючи всі суттєві зміни законодавства.

Для контролю процедури закриття місяця та координації взаємодії відповідальних осіб, які виконують регламентні операції, призначений спеціальний інструмент, який використовує механізм платформи "Бізнес-процеси". Передбачені наступні можливості:

 • налаштування складу регламентних операцій по закриттю місяця;
 • налаштування складу регламентних документів, які повинні вводитися для регламентної операції;
 • призначення відповідальних за регламентну операцію;
 • перегляд стану процедури закриття місяця: виконані, поточні і невиконані регламентні операції;
 • відміна вже виконаних регламентних операцій.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "1С:Звіт" (СЕЗ). Сервіс СЕЗ надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази "1С:Управління виробничим підприємством для України":

 • сформувати і відправити регламентовану звітність в різні державні органи, отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • зберегти на електронних носіях;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та отримувати інформацію про зареєстровані там вхідні податкові документи;

обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Користувачі можуть самостійно обирати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або "1С:Звіт".

Тісна інтеграція "1С:Звіт" з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікових систем без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів "1С:Звіт" безпосередньо в інформаційній базі "1С:Підприємства".

Податковий облік

В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.) У відповідності з поточними вимогами Податкового кодексу України ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Автоматично визначається сума оподатковуваної бази ("першої події") для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нарахований податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

Ведеться облік Єдиного податку для підприємств та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються у Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Для заповнення представлені форми декларацій по іншим податкам і формам статистичної звітності.

Облік за міжнародними стандартами

Представлені в "1С:Управління виробничим підприємством для України" механізми обліку за міжнародними стандартами містять в собі окремий План рахунків, доступний для налаштування користувачем, та забезпечують:

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватись користувачем;
 • паралельне ведення обліку по національним та міжнародним стандартам по тих дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі;
 • комплект звітності за МСФЗ, що заповнюється автоматично на основі даних міжнародного обліку.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за міжнародними стандартами за рахунок використання даних бухгалтерського обліку;
 • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку та обліку за міжнародними стандартмаи, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими закордонними стандартами, в тому числі US GAAP.

Планування та прогнозування

Використання "1С:Управління виробничим підприємством для України" забезпечує узгоджену роботу різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов'язаних планів продажів, виробництва і закупівель:

 • плани продажів, виробництва і закупівель формуються у вартісному та/або натуральному вираженні;
 • необхідний вид плану (продажів, виробництва або закупівель, як узагальнений, так і уточнений) можна отримати з планів іншого виду;
 • використовується сценарний підхід формування планів;
 • створення різних моделей і варіантів планів в аналізованому періоді дозволяє відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації і вибрати оптимальне рішення;
 • підтримується процес планування "від досягнутого";
 • фінансові результати планування можуть бути проаналізовані в ході бюджетування шляхом складання прогнозного балансу і аналітичних звітів до нього;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.

Зручні засоби для прискорення процедури планування представлені в спеціалізованому інструменті "Помічник планування".

Управління виробництвом

Управління даними про вироби

"1С:Управління виробничим підприємством для України" дозволяє організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції, що включає всі необхідні відомості:

 • номенклатура;
 • специфікації номенклатури;
 • технологічні операції;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графіки роботи.

Специфікації номенклатури визначають склад матеріальних витрат на виготовлення продукції. Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію, може бути вказана розрахункова або фіксована величина її споживання (норматив). У специфікаціях передбачені:

 • автопідбір комплектуючих і їх характеристик за значеннями властивостей характеристики вихідного виробу;
 • визначення витрат комплектуючих в залежності від параметрів випуску;
 • утворення зворотних відходів в результаті випуску виробу;
 • використання аналогів матеріалів;
 • створення версій специфікацій.

Спеціальний інструмент "Конструктор специфікацій" дозволяє спростити і зробити більш наочними процеси складання й аналізу специфікацій.

Процес виготовлення виробу описується в технологічній карті виробництва, яка визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Формування узагальненого плану виробництва

Узагальнений план виробництва будується на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва, і визначає обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. У процесі розробки виконуваність планів кожного рівня перевіряється з урахуванням доступності ключових ресурсів. Розроблені плани контролюються в декількох розрізах:

 • за проектами;
 • за підрозділами і менеджерами;
 • за номенклатурними групами або окремими номенклатурними позиціями.

Планування потреби в ресурсах передбачає:

 • формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • контроль узагальненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

 Управління обслуговуванням і ремонтами устаткування

В "1С:Управління виробничим підприємством для України" підтримується управління діяльністю по технічному обслуговуванню і ремонтам обладнання. Передбачені наступні види технічного обслуговування: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти, регламентні роботи. Можна проаналізувати відомості про фактичний стан обладнання, співставити з даними нормативної бази і виявити позиції устаткування, яким, згідно з нормативами, потрібний ремонт. Можливе автоматичне планування обслуговування. Призначені ремонти зумовлюють доступність потужностей при виробничому плануванні.

Позмінне планування виробництва

Попередній календарний план виробництва будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців, позапланових випусків (внутрішніх замовлень). За даними календарного плану виробництва формується позмінний план виробництва. Позмінне планування забезпечує:

 • планування з урахуванням доступності виробничих потужностей;
 • формування детального план-графіка виробництва і технологічних операцій з урахуванням часу транспортування між складами та підрозділами;
 • формування графіка завантаження виробничих потужностей (діаграма Ганта) і потреби виробництва в сировині та комплектуючих;
 • генерацію змінно-добових завдань.

Результати планування складають основу для контролю та аналізу відхилень при виконанні виробничих операцій.

Виробництво і випуск продукції

На підставі даних фактичного виконання технологічних операцій і випуску виробів для порівняння з плановими даними та прийняття до обліку в інформаційній системі відображаються:

 • незавершене виробництво (напрацювання);
 • випуск напівфабрикатів і продукції за зміну;
 • кількість матеріалів, витрачених протягом зміни та/або на конкретний випуск;
 • технологічні параметри виробництва;
 • поворотні відходи, оприбутковані на склад з виробництва;
 • розподіл прямих витрат на випуск продукції: матеріальні витрати і зворотні відходи - у кількісному вираженні, технологічні операції та інші витрати - у вартісному вираженні;
 • реалізація послуг виробничого характеру зовнішнім замовникам;
 • надання послуг (виконання робіт) для власного споживання. 

Облік витрат і розрахунок собівартості

Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття витрат, номенклатурна група, замовлення тощо) у вартісному та натуральному вимірі, додатково ведеться:

 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік браку у виробництві і на складах;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • облік робіт стороннього переробника.

Інструменти розрахунку собівартості дозволяють:

 • отримати попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • використовувати різні способи розподілу витрат;
 • виконати розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного періоду;
 • вести облік витрат і розрахунок собівартості по ітераційній моделі або з використанням розширеної аналітики;
 • аналізувати структуру собівартості випуску.

Розрахунок собівартості виконується для цілей управлінського та регламентованого обліку.

Управління запасами і складами

В єдиному комплексі реалізується управління рухом матеріальних потоків, контроль над матеріальними активами підприємства, управління складськими запасами. "1С:Управління виробничим підприємством для України" забезпечує:

 • визначення структури запасів;
 • формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції (кілька одиниць виміру, характеристики, серії та інші параметри);
 • деталізацію розташування матеріалів і товарів на складі по місцях зберігання;
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), включно з обліком ВМД і транспортних витрат;
 • ведення відокремленого обліку:
 • власних матеріалів;
 • товарів, прийнятих і переданих на реалізацію;
 • матеріалів, прийнятих на переробку і ​​переданих переробнику;
 • зворотної тари;
 • резервування товарно-матеріальних цінностей під виробничі замовлення та замовлення покупців;
 • комплектацію матеріалів на складі;
 • реалізацію на сторону, списання у виробництво сировини і матеріалів з урахуванням термінів придатності і сертифікатів;
 • використання спеціалізованого устаткування: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних, електронних ваг, технології RFID (Radio Frequency Identificatio- радіочастотна ідентифікація) тощо.;
 • інвентаризацію залишків товарно-матеріальних цінностей;
 • застосування ордерної схеми руху товарно-матеріальних цінностей.

Управління продажами

Стабільність становища підприємства на ринку багато в чому визначає організація системи продажів. Для управління продажами до складу "1С:Управління виробничим підприємством для України" включені засоби планування і контролю продажів, інструменти роботи з замовленнями покупців. Функціональні можливості рішення:

 • підтримка оптових продажів продукції і товарів зі складу і під замовлення;
 • резервування товарів на складах та розміщення замовлень покупців у замовленнях постачальникам і у виробничих замовленнях;
 • отримання інформації про хід виконання замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і хід їх виконання;
 • реалізація цінової політики відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку:
 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • організація комісійної та роздрібної торгівлі.

Управління закупівлями

Скорочення додаткових витрат при закупівлях

Стабільне постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців у заплановані терміни без перевищення планової собівартості вимагають чіткої організації закупівельної діяльності. Інструментами "1С:Управління виробничим підприємством для України" забезпечується:

 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах і матеріалах;
 • планування закупівель на основі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • складання графіків поставок і графіків платежів;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності (історія поставок, критерії терміновості виконання замовлень, умови доставки);
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальника.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Важливим аспектом діяльності підприємства є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками і покупцями. Концепція CRM (Customer Relationship Management - управління відносинами з клієнтами) передбачає гармонійне поєднання уніфікованого підходу до зберігання даних про клієнтів з формуванням індивідуального ставлення до кожного клієнта. 

"1С:Управління виробничим підприємством для України" дозволяє:

 • зберігати повну контактну інформацію по контрагентах і їх співробітниках, історію взаємодії з ними;
 • автоматично сповіщати співробітників про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів що поставляються;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати та оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.
Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ) - аналізу автоматично розділяє клієнтів:
 • на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (В-клас), низькою важливості (С-клас);
 • за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • за регулярністю закупівель: стабільні (Х-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі й обслуговування клієнтів. 

Засоби роботи з електронною поштою у складі "Менеджера контактів" інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. У результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. "Менеджер контактів" надає співробітникові інформацію про заплановані події та дозволяє контролювати поточний стан виконуваних замовлень. 

Керівництво комерційної служби може оцінити і зіставити роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:

 • за обсягом продажів і принесеного прибутку;
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцем;
 • за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією.

Управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати

Кваліфіковані, ініціативні й лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Представлена ​​в "1С:Управління виробничим підприємством для України" функціональність спрямована на організацію ефективної кадрової політики підприємства (HRM – Human Resource Management - управління персоналом), вона дозволяє:

 • планувати потребу в персоналі;
 • вирішувати завдання забезпечення бізнесу кадрами: підбір, анкетування, атестація;
 • вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • зберігати особисті дані про кандидатів та співробітників як про фізичних осіб;
 • укладати і вести трудові договори з кожним співробітником організації;
 • планувати зайнятість співробітників;
 • формувати графік відпусток;
 • вести табель обліку робочого часу;
 • контролювати професійне навчання співробітників;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • управляти фінансовою мотивацією співробітників з використанням ключових показників діяльності (KPI) як окремого співробітника, так і підприємства в цілому;
 • отримувати різноманітні форми звітності.

"1С:Управління виробничим підприємством для України" дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом. Реалізовано основні форми оплати праці: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок); почасово-преміальна; відрядна; відрядно-преміальна. Формуються документи на виплату зарплати. Підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників. Результати розрахунку заробітної плати відображаються з необхідним ступенем деталізації: розрахунок управлінської зарплати - в управлінському обліку; розрахунок регламентованої зарплати - в регламентованому обліку.

Побудова територіально-розподілених систем

На рівні платформи "1С:Підприємство 8" діє механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу конфігурації з територіально-рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дає можливість будувати на основі "1С:Управління виробничим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

клієнтів на постійному обслуговуванні
виконаних проектів

УКРАЇНА

42 підприємства

РОСІЯ

2 підприємства

МОЛДОВА

1підприємство

АЗЕРБАЙДЖАН

1підприємство

Close Menu